Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 1247 reviews!
Sơ lược

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....
La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))
La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))
La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :)
1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!