Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 1056 reviews!
Sơ lược

thiếu niên Tà Thiên, vận mệnh nhiều thăng trầm, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, Chư Giới muốn trảm. Xông Cửu Châu, sát phá non sông! Chiến Thất Giới, Tà chữ che trời!

Tiên đến, ta tru!

Phật đến, ta đồ!

Giết hết chín thành chín, lưu một đám, nhìn ta xé trời!

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!